चालु आ.व.२०७३/०७४ को लागि ३ वटै नगरपालिका र ७३ गाविसहरुको गाउँ परिषद २०७३ पौष मसान्तमा सम्पन्न

चालु आ.व.२०७३/०७४ को लागि ३ वटै नगरपालिका र ७३ गाविसहरुको गाउँ परिसद २०७३ पौष मसान्तमा समपन्न