वडा स्तरीय क्षमता विकास तालीमको समापन जि.स.स.प्रमुखवाट