सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७४/०७५ का लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

आ.व. २०७४/०७५ का लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाबार्षिक समीक्षा गोष्ठी समन्धमा सूचना

बार्षिक समीक्षा गोष्ठी समन्धमा सूचनासामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ कार्यन्वयन समन्धमा

परिमार्जित कार्यविधि २०७२ कार्यन्वयन सम्बन्धमाExpression of Interest for Consulting Services

EOI_for _bridges_DTO_Rautahat