सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


आ.व. २०७४/०७५ का लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

आ.व. २०७४/०७५ का लागि आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना