सूचना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४ बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना प्रकाशन, सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र) प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र)
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्बन्धी सूचना सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना